РОДИТЕЛСКА СРЕЩА /ПГ и I. КЛАС/ – 28.06.2021 ГОД – 18:00 ЧАСА

ИСОДЗ ПГУ и І клас (sofia.bg)

За Вас родители на кандидат–първокласници!

Отпада необходимостта родителите да внасят изброените по-долу  документи.

Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

1. Заявление за записване;

2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);

3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);

4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;

6. Решение на ТЕЛК на детето;

7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

Новата система ще намерите на  електронен адрес:

 www.kg.sofia.bg/isodz/

Свободните места се обявяват на 19.04.2021 г.

От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.

 Вижте още:

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година  и системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община:

Видео
Представяне на електронна система за прием в първи клас

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  ПЪРВИ КЛАС

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Поради усложнената епидемиологична обстановка и невъзможността за провеждане на ден на отворените врати, екипът на 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“ създаде за Вас този рекламен клип, за да Ви запознае с възможностите, които училището предлага за обучение и възпитание на Вашите деца и да ви покаже част от материалната база, която се стремим непрекъснато да усъвършенстваме.

Предвидили сме прием на 120 първокласници, разпределени в 5 паралелки с целодневна организация на учебния ден. Освен задължителните предмети към учебния план на първокласниците е включен един учебен час седмично английски език.

За повече информация следете Фейсбук страницата и училищния сайт!

Ще се радваме да поверите децата си на екипа от специалисти на 4. ОУ, където се учим да живеем щастливо! Бъдете щастливи и Вие!