Обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 1 клас до 7 клас за периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.


4. ОУ “Професор Джон Атанасов

1592 гр. София                                                                              

тел/факс:889 97 26

 ж.к. “Дружба 1” , ул. “Тирана” № 12                                             

тел. 979 09 63, 889 96 26

 http:4ou.bg

Е- mail: school4sofia@abv.bg

З А П О В Е Д

№ РД 12- 0677  /19.03.2021г.

      На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал.1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.40д, ал.4 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование и Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране обучение от разстояние в електронна среда на учениците от първи до дванадесети клас, във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и решение на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCov (Covid-19),

НАРЕЖДАМ:

  1. От 22.03.2021г. до 31.03.2021г.   учениците от 1 клас до 7 клас да бъдат включени в обучение от разстояние в електронна среда, а за учениците от ППГ асинхронно , чрез електронния дневник и синхронно , през ZOOM
  2. Обучението на учениците, чрез синхронни уроци, както и педагогическото взаимодействие на учителите с учениците за консултации и обратна връзка да се осъществява в платформата MS Teams
  3. Tекущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване  да се осъществяват при синхронно взаимодействие на педагогическите специалисти на учителски длъжности индивидуално, в група и/или паралелка. Оценяването става съгласно Наредба № 11 за оценяване резултатите от обучението на учениците. Оценките се вписват в електронния дневник “Школо”;
  4. ОРЕС се провежда по утвърденото седмично разписание на заниманията в група за целодневна организация на учебния ден за съответните групи за учебната 2020/2021 година;
  5.  ОРЕС включва: дистанционни учебни часове за дейностите по самоподготовка – синхронен урок, при който обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.
  6. ОРЕС включва: дистанционни учебни часове за дейностите по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси – несинхронни уроци като за занимания по интереси да се приложи проектно-базирано обучение, чрез което се поставят индивидуални и/или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н.т., публикувани в класната стая за занимания по интереси, а за организирания отдих и физическа активност: препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия чрез публикуване на презентации, инструкции, видеоклипове и др. подобни.
  7. ОРЕС се провежда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, като педагогическите специалисти и учениците се включват в дистанционните учебни часове с включена камера. Учениците следват инструкциите за работа в съответния учебен час и изпълняват поставените от педагогическите специалисти на учителски длъжности задачи за работа в часа, в т. ч отговарят на поставени въпроси, споделят решения, изказват мнения и пр.За ученици, които имат проблем с камерата, родителите да информират класните ръководители, които да сведат това до знанието на всички преподаващи специалисти.
  8. Продължителността на дистанционния учебен час при синхронно обучение от разстояние в електронна среда за  начален етап  е 20 (двадесет) минути,за прогимназиален – 30(тридесет)  минути в съответствие с графика за начало на дейността в съответния ден от седмицата отразени в електронния дневник.
  9. На учениците, които по финансови причини  не разполагат с необходимите технически средства за осъществяване на процеса на обучение от разстояние  в електронна среда, да бъдат раздадени лаптопи или таблети, които ще бъдат приети от техните родители или настойници, срещу подписан и изготвен в два еднообразни екземпляра приемателно-предавателен протокол, в който се упоменава марката на устройството, стойността му в левове и материалната отговорност, която носи родителят или настойникът в качеството му на пълнолетен гражданин на Република България,  за неговото съхранение и връщане в училище, след определения в заповедта срок.
  10. Учителите, които искат да работят от училище да подадат заявление до директора, в което да упоменат мястото на провеждане на часовете си в ОРЕС , като спазват всички мерки за превенция и за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCov (Covid-19)

Настоящата заповед да се доведе до знанието на служебните лица от Димитър Димитров-ЗДУД.

Контролът по изпълнението на заповедта е на  Елица Петрунова- ЗДУД и Димитър Димитров- ЗДУД.

Таня Груева

Директор: 4. ОУ “Професор Джон Атанасов”