Конкурс за осъществяване на извънкласни дейности

Заповед за извънкласни дейности

Протокол

След проведено заседание на комисията за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласни дейности на 29.03.2021г., комисията констатира:

1.      Липса на  удостоверение на част от спортните клубове и сдружения по  чл.3   от Правилата за осъществяване на извънклаклсни дейности на територията на СО, а именно:

Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.

2.      В срок до 9.04.2021г. всички кандидати, които не са представили цитираното по-горе удостоверение да го внесат в библиотеката на 4.ОУ „Проф. Джон Атанасов“.