Заповед за преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от V и VI клас за периода от 24 до 30.01.2022 г.

ЗАПОВЕД

РД 12  № 0426/21.01.2022 г.

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 9 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и заповед № РД 09-1188/21.01.2022г. на МОН, във връзка със Заповед N. РД -01-21/21.01.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция, с което присъственият образователен процес в училищата на територията на област София-град е преустановен за учениците от V и VI клас за периода от 24 — 30.01.2022 г.

НАРЕЖДАМ

1. Преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от V и VI клас за периода от 24  до  30.01.2022 г.

1.1. образователният процес, както и подкрепата за личностно развитие, се осъществяват от разстояние в електронна среда;

1.2. обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) се организира чрез платформата MS Teams

1.3. ОРЕС се провежда по учебните предмети от училищния учебен план на съответната паралелка (общообразователна, разширена и допълнителна подготовка), вкл. часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности;

1.4. ОРЕС се провежда по утвърденото седмично разписание на паралелките за първи учебен срок за учебната 2021/2022 година;

1.5. Дистанционните учебни часове са с продължителност 30 мин. в съответствие със заложения дневен режим  в електронния дневник и  включват синхронен урок, при който обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

1.6. Текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на педагогическите специалисти на учителски длъжности индивидуално, в група и/или паралелка. Оценяването става съгласно Наредба № 11 за оценяване резултатите от обучението на учениците.

Оценките се вписват в електронния дневник “Школо”;

  1. На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование;

2. Присъственият образователен процес за учениците от I, II, III, IV и  VII клас продължава в  условията на извънредна епидемична обстановка при спазване на всички мерки за намаляване на рисковете от инфекция

2.1. Изследването на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19 се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности в началото на учебния ден. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване,  не се изследват.

 2.2. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента на вземане на слюнчена проба. Носенето на защитна маска за лице при присъствено обучение остава задължително за всички ученици от VII клас, както и  за целия педагогически и непедагогически персонал в училището. Децата от предучилищната група и учениците от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и персонал.

2.3. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.

2.4. При установяване на положителен резултат се прилага  Протокол 1 от Раздел ІІІ от  насоките на МОН и МЗ  – Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. Ученикът се допуска обратно в училище само при предоставяне на отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за COVID-19 или валиден документ, че е клинично здрав. Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 24 часа от положителен резултат от бързия антигенен тест, проведен в училище. На ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование без да е необходимо представяне на медицински документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в училището. Учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден положителен резултат, за учениците от паралелката се прилага Протокол 2 от Задължителните протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. При липса  на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение.

2.5. В дните на изследване дневният режим се променя, както следва: Начало на първи учебен час от 8 и 30  и продължителност на часовете – 30 мин. Промяната на дневните  режими се извършва от ЗДУД  в електронния дневник и се свежда до знанието на всички родители и ученици от класните ръководители.

2.6. За учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване, се организира обучение от разстояние в електронна среда в  платформата MS Teams в избран от класния ръководител канал, в който всички ученици имат достъп. В тези случаи не се прилага процедурата по чл. 40д от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, като родителите не подават заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда.

2.7. В сградата на училището не се допускат:

 ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са изразили съгласие за изследване;

лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището, и не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване;

лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на учениците.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.