Записване в първи клас за учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За ваше улеснение и във връзка със зачестили запитвания по отношение на документите, които се изискват при записване на класираните деца за първи клас за учебната 2024/2025 г., моля да имате предвид спазването на следните единни указания и насоки, следващи нормативната уредба. 

Документите, които се изискват при записване са: 

1.Заявление за прием в първи клас, генерирано автоматично в ИСОДЗ – ако не го донесете на хартия, ще бъде принтирано на място в училището;

2. Оригинал на удостоверение за завършена предучилищна подготовка ИЛИ писмена декларация от родителя, че детето не е било включено в задължително предучилищно образование

 Съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование „При постъпване в първи клас родителите задължително предоставят копие от удостоверението за задължително предучилищно образование на директора на съответното училище, ако детето е било включено в задължително предучилищно образование.“

 В изпълнение на чл. 8 от Закона за предучилищно и училищно образование, ако детето не е било включено в задължително предучилищно образование, поради което не може да представи удостоверение за задължително предучилищно образование, родителят следва да декларира в писмена форма при записване на детето това обстоятелство.

3. Копие на удостоверение за раждане на детето

4. Лична карта на записващия родител – не е необходимо присъствието на двамата родители

5. Оригинали на документи, които доказват допълнителните критерии, в случай, че са заявени такива –  това са документи за доказване на критерии, които не се удостоверяват служебно, в случай, че са заявени

 – критерий 9.1. за деца без ЕГН – документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към

Министерството на вътрешните работи.

– 9.11 за деца, настанени в семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, за осиновени деца; 

– 9.12 за деца без ЕГН

Записването може да се случи и по електронен път, както е регламентирано в чл. 8 ал. 1 от Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.