ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ И КОГНИТИВНИ УМЕНИЯ

В периода 15.10 – 22.10. 2022г  десет деца и двама мениджъри прекараха седем дни в наблюдение в училище в Рокалумера, Сицилия, Италия. Проектът е финансиран по програма Еразъм + и е разработен в съответствие със стратегията на МОН за използване на ИКТ в образованието и науката. Нашето училище работи в посока модернизация и дигитализация.

В плана за развитие на училището сме предвидили интернационализация на училището и участие в международни проекти.

Ползите за училището от изпълнението на проекта се изразяват в:

  • подобряване на дигитализацията
  • развитие на училищното управление
  • осъзнаване значението на ученето през целия живот
  • дигитализацията и интернационализацията на училището
  • разширяване на европейската училищна мрежа

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.